fbpx

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“)
            Mgr. Marta Ventrubová
            IČ: 61010600
            se sídlem: Verdiho 671/19, Chodov, 149 00 Praha 4
            e-mail: info@skolasebevedomi.cz
            telefon : +4207749884567
            Web: www.skolasebevedomi.cz
            (dále jako „prodávající“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.skolasebevedomi.cz (dále jako „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 5. Tyto obchodní podmínky se stávají platnými ve chvíli, kdy se z návštěvníka webových stránek www.skolasebevedomi.cz stane kupující. To se stává ve chvíli, kdy odešle objednávku.

II. Informace o zboží, službách a cenách

 1. Zbožím či službou je dodání jakéhokoli výstupu, který je prodávající schopen dodat a zároveň k němu má prodávající živnostenské oprávnění. Nejčastěji se službou rozumí offline školení, workshop či konference (dále jen “program”), nebo online kurzy, knihy a další digitální produkty. Konkrétní služby či zboží jsou vždy upřesněné odeslanou objednávkou nebo registrací (dále jen “objednávka”), v emailové komunikaci nebo jinou formou komunikace klienta a poskytovatele. Specifikace několika nejčastěji poskytovaného zboží a služeb jsou k nalezení zde nebo na stránkách www.skolasebevedomi.cz. V případě, že nejsou zpracovány na výše uvedených odkazech, je platná ústní nebo písemná dohoda o specifikaci poskytovaného zboží či služeb mezi kupujícím a prodávajícím.
 2. Veškerá prezentace zboží či služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb či zboží.
 3. Jednotlivé zboží a služby, které prodávající prodává a poskytuje nemají z charakteru věci dobu dodání.
 4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za informace dodané kupujícím.
 5. Podle typu objednaného zboží či služeb prodávající produkt zašle kupujícímu na email, který uvedl při objednání. 
 6. Kupujícímu vzniká povinnost úhrady ve chvíli kdy odešle objednávku.
 7. Kupujícímu budou odeslána výzva k platbě na email uvedený v objednávce.
 8. Faktura bude kupujícímu doručena na email do 48 hodin od obdržení platby.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v kurzech nebo workshopech. To se může týkat například, ale ne výhradně, změny osnovy, harmonogramu kurzu, změna místa konání, případně změna lektora. Všechny případné změny budou účastníkům kurzu nebo workshopu oznámeny e-mailem, SMS zprávou nabo telefonicky nejbližším možném termínu.
 10. Prodávající si také vyhrazuje právo nepořádat kurz nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků (5), a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný kurz nebo workshop v náhradním termínu, účast na jiném workshopu, slevu na www.skolasebevedomi.cz v hodnotě workshopu, anebo vrátit uhrazené kurzovné. Minimální počet účastníků se může měnit v závislosti na typu kurzu nebo workshopu. Informace o minimálním počtu účastníků daného programu je k vyžádání na info@skolasebevedomi.cz. Prosím, uveďte v dotazu název a termín konání programu, u kterého vás minimální počet účastníků zajímá.
 11. Účastí na programu souhlasíte se pořizováním fotografického a audiovizuálního záznamu vaší osoby. Tyto materiály mohou být využívány prodávajícím k marketingovým účelům. Prodávající si vyhrazuje právo na zprostředkování licence k těmto záznamům třetím stranám.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • vyplněním objednávkového formuláře,
  • Vyplněním registračního formuláře,
  • telefonicky (hovor či sms).
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere konkrétní službu či zboží.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující zašle prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 6. Kupující má možnost s těmito podmínkami nesouhlasit, nicméně pak nemůže odeslat objednávku standardní cestou. V případě, že takový kupující má stále zájem o služby či zboží, je nutné prodávajícího kontaktovat jinou formou než pomocí objednávkového formuláře, s návrhem na způsob spolupráce, který není ošetřen těmito podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo s takový návrhem nesouhlasit.
 7. Pokud ale kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, tak objednávku prodávající přijmout musí. Prodávající si vyhrazuje právo spolupráci odmítnout poskytnutí specifické služby či zboží v případě, že je naplněna kapacita školení, či došlo k vyčerpání zásob zboží.
 8. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku zasláním e-mailu na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu či zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícího na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu za poskytnuté služby či zboží a případné náklady spojené s dodáním služby či zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
  • Informace k platbě budou kupujícímu doručeny na email uvedený v objednávce
 2. Společně s kupní cenou je klient povinen uhradit poskytovateli náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou za poskytnuté služby i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje klient podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží či prostřednictvím e-mailu. Pokud volba není k dispozici, je kupující povinen využít bezhotovostního bankovního převodu.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel smlouvu o poskytování služeb mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že je se jedná o nákup jiných než digitálních produktů či služeb. 
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Klient nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  •  
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 11. Kupující má nárok na odstoupení od smlouvy před doručením digitálního produktu nebo realizací programu.
 12. Kupující o této skutečnosti informuje prodávajícího bezodkladně na info@skolasebevedomi.cz. Odstoupení od smlouvy se považuje za platné obsahuje informace o kupujícím (jméno a příjmení) a produktu nebo programu (název a datum konání), kterého se týká.
 13. Prodávající vrátí kupujícímu finanční částku (dále jen “částka k vrácení”) v závislosti na termínu doručení výpovědi před realizací programu:
  • více jak 14 dní před realizací – 100%;
  • méně jak 14 dní, ale více než 7 dní před realizací – 50%
  • méně než 7 dní před realizací – 0%
 14. Prodávající a kupující mohou uzavřít dohodu poskytnutí slevy prodávajícím na budoucí objednávku kupujícího ve výši částky k vrácení.
 1.  

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.